ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠸᠨ᠋ᠸᠶ᠋ᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠸᠲ ···里约奥组委公布门票样式

 
 

ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠸᠨ᠋ᠸᠶ᠋ᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠸᠨ᠋ᠸᠶ᠋ᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 13 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

里约奥组委公布门票样式

中国体育报讯 里约奥运会组委会近日公布了奥运会门票的样式,同时宣布首批印刷出来的奥运门票在巴西利亚时间20日13时正式通过邮局系统邮寄给购票者。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .