ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ···四国女篮对抗赛中国队胜新西兰

 
 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤtᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 4 ᠠᠨᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤtᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠽᠢᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠴᠧᠺ᠂ ᠮᠤᠨᠲᠧᠨᠧᠭ᠌ᠷᠣ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃tᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ 90᠄ 52 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠽᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

四国女篮对抗赛中国队胜新西兰

近日,由中国篮球协会主办的2016年四国女篮对抗赛19日下午在内蒙古自治区锡林浩特市打响。中国女子篮球队在略显“慢热”的节奏下,最终以90:52的比分大胜新西兰队,拿下首场胜利。
  2016年四国女篮对抗赛的4支队伍分别为中国、新西兰、捷克、黑山女子篮球队。当日下午,简短开幕仪式过后,中国队与新西兰队展开首场对决。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .