ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ···第十八届国际机器人奥林匹克中国公开赛将在集宁举办

 
 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ) ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ 《2016 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》 ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠢᠡᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ 6 ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠢᠨ ᠂ ᠢᠨᠳᠤᠨᠧᠰᠢᠶ ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠪᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ 1000ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ1 ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ  ᠴᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ 17 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠥ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠪᠠ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 《ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ 》  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ   ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 
 

第十八届国际机器人奥林匹克中国公开赛将在集宁举办

5月12日,“2016年第十八届国际机器人奥林匹克中国公开赛”授权仪式在集宁区举行,标志着国际机器人奥林匹克委员会中国委员会正式授权集宁区政府承办第十八届国际机器人奥林匹克中国公开赛。
  据了解,此项赛事将于7月25日举办,历时6天。届时,将有来自菲律宾、印度尼西亚、新加坡等国选送的参赛选手和我国70多所知名中小学优秀机器人操作高手近1000人云集乌兰察布,同台竞技。
  据介绍,国际机器人奥林匹克中国公开赛是国际机器人奥林匹克大赛中国区的选拔赛,是中国乃至亚洲最具影响力的机器人赛事之一,每年一届,至今已在全国各大主要城市成功举办过十七届,广受国内青少年和媒体的关注。
  本次大赛的主题为“机器人与草原生活”,这也是此项赛事首次走进草原、走进乌兰察布,目的是希望参赛选手们通过对比赛的准备,深入了解游牧文化的历史和现状,体验祖国大好河山的壮美,更加了解和热爱草原。
  本次中国区竞赛的优胜者将入选中国代表队,参加11月在马来西亚举行的国际竞赛。
 

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .