ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ夏天如何养生

 
 

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠲᠠᠭ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠡ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ 5 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ!

ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠤᠰᠬᠤ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ 10᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ 6᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠦ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠵᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠲᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠲᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠲᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠲᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠵᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ》ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠶᠠᠰ ᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠲᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠦᠯᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠲᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠢᠢᠲᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠨᠢᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠢ ᠵᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠲᠤ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ 《ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ

 
 

夏天如何养生

入六月份气温进一步飙升,食欲不振、心情烦躁、精神萎靡等情况困扰着不少人。中医认为,万物都要顺应季节发展,学会自我调理身体能有效远离以上状况,下面推荐六个行之有效的养生方法。
       关键词1:养心
 天气炎热时,人的心情也容易烦躁,因此夏季应以宁心安神为要务。具体而言,就是尽量保持乐观开朗的心态,避免过喜、过怒、过于惊恐、过于悲伤、过于思虑等情志的刺激。 此外,在夏季还要特别注意预防“情绪中暑”。有些人在天气炎热时会出现较大的情绪波动,比如烦躁易怒、爱唠叨、容易兴奋和激动、低热口渴、夜睡不宁,或表情呆滞、抑郁悲观、沉默懒言、不思饮食等,这些情绪和行为的异常表现都可能是“情绪中暑”导致的。
       关键词2:养脾
 夏季的另一个养生重点便是“养脾”。中医认为,脾主运化,而湿邪最易损伤脾气。夏季健脾应保持清淡饮食,避免进食肥腻、刺激、烧烤、油炸之品,同时注意饮食卫生,不食腐烂变质食物,以保持良好的消化、吸收功能。 此外,冷饮、冰镇食品也要尽量少吃。寒湿之品极易损伤人的阳气,实际上也起不了多少降温的作用。真正能够对人体起到降温作用的两个途径,一个是顺畅排尿,另一个则是适当出汗。
       关键词3:睡眠
 夏天夜晚炎热,天亮时间较早,中老年人可适当晚些入睡,早些起床。另外,在夏天的午后最好能安排午睡片刻,对消除疲劳能起到重要的作用。
       关键词4:多吃瓜果
 夏季人体出汗多,肠胃消化吸收功能也比较薄弱,饮食方面宜进食清淡、易消化、水分多的蔬菜和水果,汤水则是每天不可少的。夏季还可适当吃些“辛味”食物,如姜、葱、芫茜、蒜、豆酱等,以升提阳气。
       关键词5:补水
 夏季早晨起床后,最好先喝一些水,以补充夜晚消耗的水分。夏季除正常三餐饮食外,每天的饮水量应保持在1500至2000毫升左右,“以少量多饮为主,不能等到口渴才想起饮水。
       关键词6:运动
 夏季运动最好在清晨或傍晚较凉爽的时间进行,场地可选择公园、湖边或树下阴凉的地方。散步、慢跑、打太极拳或八段锦都可以,适度活动四肢关节保持气血运行的畅通。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .