ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠥᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ大漠敦煌雨后美景胜江南

 

ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠥᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠥᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠥᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

大漠敦煌雨后美景胜江南

5月11日,四周被沙漠包围的戈壁城市甘肃敦煌迎来一场降水过程,经过短时间小雨“洗礼”的敦煌城区雨后美景胜江南。

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .