ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠦ ᠠᠨᠭᠬᠢ 0:2 ᠪᠡᠷ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ···呼和浩特职业足球队0∶2不敌广州恒大

 
 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠦ ᠠᠨᠭᠬᠢ 2᠄0 ᠪᠡᠷ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 0᠄ 2 ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠥ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

 

呼和浩特职业足球队0∶2不敌广州恒大

5月11日,2016年中国足协杯第三轮比赛继续进行,呼和浩特职业足球队主场迎战中超豪门广州恒大淘宝,面对实力悬殊的强劲对手,呼和浩特队0∶2不敌恒大。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .