4 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ···小心!长期服用这4种药物会“卷走”身体营养

 
 

4 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ  ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ᠄ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠦᠭ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ᠄ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠥ ᠡᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ  ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠰᠦ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠰᠫᠢᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭ  ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ K  ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ᠄ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠰᠦᠨ  ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ  ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

小心!长期服用这4种药物会“卷走”身体营养

有些疾病要长期服药,某些情况下,可能会加速一些营养元素的流失,影响药效。一般说来,下面几类药物比较常见。
          降压药
 高血压患者需长期服用降压药进行治疗,常见药物中的依那普利、卡托普利等血管紧张素转化酶抑制剂,在长期用药的过程中有可能会导致锌元素的缺乏,造成伤口愈合缓慢、引发男性前列腺疾病、导致脱发等症状等。一般在医院检测发现锌元素缺乏时,可通过食用含锌量较高的食物如海产品等来摄取;如缺锌较严重则可采用药物补锌,如葡萄糖酸锌、蛋白锌等。此外,长期服用一些利尿剂降压如呋塞米、氢氯噻嗪等,会加速钾离子的流失而引起低血钾。出现这种情况时,可多食用含钾丰富的食物,如香蕉、菠萝、芝麻、香菇、黑木耳、海带等补钾,严重者可以通过服用氯化钾、门冬氨酸钾镁等药物补钾。
          降脂药
 高血脂的患者往往会长期服用他汀类药物来控制血脂水平,而他汀类药物在抑制胆固醇合成的同时可能会导致需要适量胆固醇参与合成的维生素D含量下降。维生素D缺乏,可能会引起骨骼肌肉系统疾病、心血管系统疾病、神经系统疾病、精神疾病等。建议通过多晒太阳、多吃瘦肉、海鱼等或服用维生素D补充剂来纠正。成人日推荐摄入量为320国际单位。
          解热镇痛药
 长期使用布洛芬等解热镇痛药可能会造成胃黏膜损伤,从而导致胃溃疡或者胃出血而引起铁元素的流失,从而增加患者贫血风险。在发现缺铁时,可以通过膳食摄入含铁量较高的食物如肉类、动物肝脏等补充,同时补充维生素C来促进铁的吸收。此外,也可以在医生的指导下使用补铁剂进行治疗,如琥珀酸亚铁、乳酸亚铁等。成年男女铁元素每日推荐摄入量分别为15毫克和20毫克。
 另外,阿司匹林可以抑制血小板的聚集,长期使用可以降低心肌梗死等疾病的发作风险。长期服用阿司匹林可使凝血因子Ⅱ减少,凝血时间延长,一定程度上能造成维生素K的缺乏。长期用时,最好定期与医生沟通,如在医院检测发现维生素K缺乏,可以适宜补充一些富含维生素K的食物,如西兰花、煮熟的菠菜或香菜、西芹、青椒、生菜、蛋黄、绿茶、带皮的苹果等,严重者可在医生的指导下选用维生素K补充剂进行相关治疗。
          降糖药
 糖尿病患者的高血糖状态与低胰岛素水平,可能会导致体内的维生素C的摄取、吸收与转运发生障碍,而维生素C是促进胰岛素的分泌及提高组织对胰岛素敏感性的重要成分。糖尿病患者长期服用降血糖药物时,可通过服用维生素C片或食用富含维生素C的食物与水果,如西红柿、菠菜、猕猴桃、柚子、橘子等,来补充适量的维生素C。一般来说,成人维生素C的每日推荐摄入量为100毫克。
 还需提醒的是,是否应补充营养,及补充多少应当听从医生的建议,切勿自行决定。慢性病的治疗是一个长期的过程,应坚持按照医生推荐的药量服用,并定期随诊,根据病情及时调整,切忌擅自减量甚至停药。服药期间应密切留意身体的变化,出现任何不适应应当马上就医。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .