ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ600 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃内蒙古计划招收600名住院医师规范化培训学员

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ600 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ600 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

内蒙古计划招收600名住院医师规范化培训学员

内蒙古计划招收600名住院医师规范化培训学员
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友, ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .