ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ《ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ···人大学子特木钦获评“全国向上向善好青年”

 
 

ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ《ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠤᠰᠠᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ》ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠶ᠊ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2012 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ 2016 ᠤᠨ ᠤ《ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠤᠰᠠᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ》ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ᠎᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠠ 1993 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 6 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ 5 ᠳᠦᠮᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 1000 ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 3000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠡᠴᠡ)

 
 

人大学子特木钦获评“全国向上向善好青年”

中国人民大学经济学院2012级本科生特木钦获评2016年“全国向上向善好青年”。

本次活动,全国选出爱岗敬业、创新创业、诚实守信、崇义友善、孝老爱亲5类共100名“全国向上向善好青年”,特木钦在“崇义友善”类好青年中获得了最高票数。

特木钦,蒙古族,1993年12月出生在内蒙古呼和浩特市,中国人民大学学生。特木钦的学习成绩一直居于前列,以全院综合排名第一的成绩考取本硕博连读。他带领大学生青年志愿者团队完成各项志愿服务100余次,带动3000多名青年参与。他长期坚持将自己的奖学金、平时省吃俭用节约出来的生活费捐献给需要帮助的贫困学生、农民工子女、空巢老人,遇到因重大灾害募捐时,他带头捐款,带动他人,还为贫困学生捐赠两台电脑。从2009年至今,他已累计用自己从初中起获得的各种奖学金和稿费等共计6万余元资助了多名农民工子弟。

特木钦曾荣获第四届全国道德模范提名奖等众多荣誉。

 
 
 
Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .