ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠤᠤ? 老人吃鸡蛋的禁忌

 
 

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠤᠤ?

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠢᠳᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠦᠦᠯ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠤ᠋ᠤ? ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ?

ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠦᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠦᠦᠯ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ‍ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ ᠤ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠡᠪ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ‍ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ‍ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ᠌ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠰᠦᠨ  ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ‍ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠴᠢᠯ ‍ᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ‍ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠡᠭᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ?

1᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ‍ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠨ(ᠰᠢᠪᠳᠤᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ) ‍ᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

2᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠤᠭ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠯᠳᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠶᠦᠯᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

3᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠡᠭ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠡᠭ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠡᠭ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳ᠋ᠠᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲ᠋ᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠢᠰᠬᠡᠬᠦᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ‍ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

4᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠠᠮᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ᠃ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃

5᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠨᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ‍ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠢᠯᠠᠡᠭᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ‍ ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ‍ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ‍ᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃

6᠂ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠡᠮ ᠲᠠᠡᠭ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠨᠭᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠨᠡᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ‍ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ‍ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠪ ᠲᠸᠯᠧᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

老人吃鸡蛋的禁忌

鸡蛋是我们日常生活中比较常吃到的营养食品,但是,如果稍有不注意,吃鸡蛋也会中毒!在此,专家提醒老年人要切记吃鸡蛋的6大禁忌。
 鸡蛋好吃又有营养,是人人都推崇且爱吃的食品。可如果不能正确加工和食用,补品就会变为“废品”,甚至是“毒品”。尤其是老年人,在吃鸡蛋的时候,要切记6大禁忌。
           鸡蛋与白糖同煮
 很多地方有吃糖水荷包蛋的习惯。其实,鸡蛋和白糖同煮,会使鸡蛋蛋白质中的氨基酸形成果糖基赖氨酸结合物。这种物质不易被人体吸收,对健康会产生不良作用。
           鸡蛋与豆浆同食
 早上喝豆浆的时候吃个鸡蛋,或是把鸡蛋打在豆浆里煮是许多人的饮食习惯。豆浆性味甘平,有很多营养成分,单独饮用有很强的滋补作用。但其中有一种特殊物质叫胰蛋白酶,与蛋清中的卵松蛋白相结合,会造成营养成分损失,降低二者的营养价值。
           鸡蛋与兔肉同吃
 鸡蛋还不能与兔肉同吃。鸡蛋同兔肉同食会刺激肠胃道,引起腹泻。
           鸡蛋横放保存
 新鲜鸡蛋的蛋白浓稠,能有效地将蛋黄固定在蛋白中央。
 存放久了,尤其是外界温度较高时,蛋白黏液在蛋白酶的作用下会慢慢脱去一部分水分,失去固定蛋黄的作用。
 这时如把鸡蛋横放,由于蛋黄比重比蛋白小,蛋黄就会上浮,靠近蛋壳,变成粘壳蛋。 所以鸡蛋不宜横放保存。
           鸡蛋用红药水染红
 红药水又叫红汞,属外用消毒药,不可内服,因内含有毒的汞。
 红药水煮鸡蛋时汞会穿过蛋壳表面许多肉眼看不见的小孔,再透过蛋壳内的一层薄膜,进入蛋白和蛋黄,人食后便会引起中毒。办喜事须把鸡蛋染成红色时应选用食用红色。
            吃旺鸡蛋
 旺鸡蛋即孵化小鸡而没出的蛋。因温度不适或感染病菌,蛋内胚胎死于蛋壳内而停止发育。
 有人认为这种死胎蛋营养价值高,而且可以治多种病,实际上没有科学根据。
 因为这种蛋内的蛋白质、脂肪、糖类、维生素、无机盐等营养成分都已发生变化,绝大部分被胚胎利用和消耗了,所剩养分甚微。
经测定,死胎蛋内几乎100%含有病菌,如大肠杆菌、葡萄球菌、伤寒杆菌、变形杆菌等。这些病菌对人体有害。食用这种蛋可能会发生食物中毒、痢疾、伤寒、肝炎等疾病。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .