ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ···澳政府为保护环境拟处死数千野马 引环保人士抗议

 
 

ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠦᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠸᠠᠯᠧᠰ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 90% ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡ  ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠵᠧᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡ 6000 ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 600 ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

澳政府为保护环境拟处死数千野马 引环保人士抗议

据外媒报道,澳大利亚新南威尔士州政府计划杀死该州大雪山地区90%的野马,而这一决定引起环境保护人士的严厉谴责。

报道称,科学家认为,这些野马破坏了当地脆弱的生态系统,对原生的野生生物造成破坏。

报道指出,新南威尔士州政府希望在未来20年把野马的数量减少90%,从6000匹减少到600匹。但是,这项计划引起严厉批评。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .