ᠮ ∙ ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ···亚洲举重冠军—玛·安哈其其格

 

ᠮ ∙ ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

《ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨᠧᠶᠢᠷᠤ᠋ -2016》 ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠮ ∙ ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 75 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮ ∙ ᠠᠩᠬᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠣᠭᠵᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ 112 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 132 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ 244 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠦᠽᠪᠧᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃

亚洲举重冠军—玛·安哈其其格

近日,在乌兹别克斯坦举行的举重奥运会选拔赛及亚洲冠军赛75公斤级比赛中蒙古国举重选手玛·安哈其其格抓举 112公斤,挺举132公斤,总成绩244公斤获得亚洲举重冠军。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .