ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ 第14次,皇马杀进决赛

 
 

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2015/2016 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠸᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 1᠄ 0 ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠪᠠ᠃

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠤᠨ l ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

第14次,皇马杀进决赛

羊城晚报今晨消息 记者刘毅报道:欧冠半决赛次回合第二场今晨在伯纳乌球场上演,皇家马德里在主场1比0力克曼城,以总比分1比0晋级决赛,欧冠“十冠王”创纪录地第14次获得欧冠决赛入场券。

在时隔两年之后,皇马与马德里竞技在欧冠决赛再现“马德里德比”,他们的决赛将于北京时间5月29日在米兰圣西罗球场进行。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .