《ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ-ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ-ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ···通—满—欧”再驶圣彼得堡

 
 
 

《ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ-ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ-ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠨᠲ ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂《ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ-ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ-ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ》ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭᠲᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠨᠲ ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ 40 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠡᠲᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭᠲᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

36 ᠸᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ 810 ᠲᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭᠲᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ 9᠄ 48 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠲᠡᠯᠵᠦ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠲ ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠲ ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ》᠂ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠴᠡᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 28 ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭᠲᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭᠲᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠲᠤᠰ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ 32 ᠸᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ 1020 ᠲᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 9000 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ 15 ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠲᠤᠪᠠᠯ 30 ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ

 

通—满—欧”再驶圣彼得堡

中新网通辽5月3日电 (记者 李爱平)5月3日,“通—满—欧”国际集装箱货运再驶圣彼得堡。这是内蒙古自治区东部城市通辽在不到40天的时间内,接连发出的第二趟国际集装箱货运。官方称,该货运班列的再次开通,也意味着内蒙古中欧班列已全面“提速”,从空白到趋近常态。

3月25日上午9时48分,“通—满—欧”国际集装箱首发班列79007次列车驶出通辽市科尔沁工业园区。这辆36节车厢、载重810吨的国际集装箱班列于次日12时到达满洲里市,再经俄罗斯的3个站点,于北京时间4月8日抵达终点站--俄罗斯圣彼得堡。

圣彼得堡被称为俄罗斯的“北方首都”,是俄重要的水陆交通枢纽,也是俄罗斯通往欧洲的门户。

据知,目前中国已有28个省份开行中欧班列,该货运班列的开通,也填补了内蒙古无中欧班列的空白。

3日,内蒙古通辽市官方再次启动“通—满—欧”班列。这一班次为79009次的班列,共计32节车厢、载重1020吨,货物主要是赖氨酸、机械设备和电子产品。班列全程9000公里,运行时间15天,较海运节省30天的运输时间。

  

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .