ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ 嘉陵江“百牛渡江”奇观

 
 

ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ

ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠷᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠤ ᠹᠠᠩ ᠭᠧᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠪᠡ᠃

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ ᠤᠮᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠮᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂2010 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

嘉陵江“百牛渡江”奇观

近日,南充市第八届乡村文化旅游节暨蓬安县第七届嘉陵江放牛节在蓬安县相如镇油房沟村拉开帷幕,上百头水牛横渡嘉陵江到岛上吃草蔚为壮观。

据村民介绍,嘉陵江流经蓬安县城,因为江水冲刷,泥沙沉淀,形成了两个巨大的江中岛屿,当地百姓称他们为太阳岛和月亮岛,岛上青草茂盛,吸引附近水牛养成白天渡江上岛吃草,黄昏下水回游上岸的习惯。

从 2010 年开始,蓬安县每年 4 月举行放牛节,吸引了众多游客前来观赏。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .