ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ青年舞蹈演员威力斯的近况

 

ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ 2014ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ》 ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠬᠴᠢ ᠭᠦᠸᠧ ᠹᠦ᠋ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠳᠦᠨᠦᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

青年舞蹈演员威力斯的近况

近日,蒙古舞蹈王子威力斯签约北京电视台、北京紫禁城影业演艺经纪部。期待他创作出更多优秀的影视作品᠁᠁

威力斯 ,蒙古族,1986年9月出生,内蒙古鄂尔多斯市人,毕业于中央民族大学舞蹈学院。

2014年在《中国好舞蹈》决赛上,威力斯以一支温婉、柔情的舞蹈《恋》再次打动现场和电视机前的观众,一举手,一投足,有粗犷大气,也有温柔多情,暧昧痴缠的眼神,相互依靠的背影,定格在了菩提树 ...

这位灵魂舞者,不仅在舞蹈的舞台上十分惊艳,在电影表演中也同样精彩。这部《九层魔塔》的电影因为他的一支舞而得到了升华。好多人坦言,看这部电影最震撼的就是威力斯最后的这段独舞了。

 
 
 
Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .