ᠰᠸᠨᠦ᠋ᠸᠸᠺᠸᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ 斯诺克世锦赛:丁俊晖不敌塞尔比遗憾获亚军

 
 
 

ᠰᠸᠨᠦ᠋ᠸᠸᠺᠸᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠸᠹᠸᠶᠢᠯᠸᠳ᠋(Sheffield) ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2016 ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠸᠨᠦ᠋ᠸᠸᠺᠸᠷ(Snooker) ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠦᠢ 14᠄18  ᠪᠠᠷ ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠠᠺ ᠰᠸᠶᠢᠷᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ 29 ᠨᠠᠰᠦᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠦᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠤ ᠰᠸᠨᠦ᠋ᠸᠸᠺᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠬᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠤᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠱᠠᠯᠸᠸᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠸᠶᠢᠷᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

斯诺克世锦赛:丁俊晖不敌塞尔比遗憾获亚军

从0:6落后追到10:11,再从11:16扳成14:16,但比分最终停留在14:18。

首次闯入决赛的丁俊晖不敌世界头号选手塞尔比,未能在谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举起冠军奖杯。

经过两天四个阶段的激战,29岁的丁俊晖虽败犹荣:他重新书写了斯诺克运动的历史:他成为第一位闯入世锦赛决赛的亚洲选手。

他还在半决赛中轰出7个单杆过百,打破了奥沙利文和塞尔比各自保持的世界纪录。

 

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .