ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ“别力古台”搏克精英赛查干扎那夺冠

 
 

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 512 ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

“别力古台”搏克精英赛查干扎那夺冠

近日,内蒙古自治区“别力古台”搏克精英赛在鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区赛马场闭幕,共有512名搏克手参与角逐,乌珠穆沁小伙子查干扎那夺冠。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .