ᠲᠠᠶᠢᠧᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 8 ᠴᠠᠬ 20ᠭᠠᠷᠤᠢ ···台湾花莲8小时连续地震20余次

 

ᠲᠠᠶᠢᠧᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 8 ᠴᠠᠬ 20ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠯᠠᠢ ᠹᠠᠩ)ᠲᠠᠶᠢᠧᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 23 ᠴᠠᠬ 17 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠡᠴᠡ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 7 ᠴᠠᠬ 47 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ 5.6 ᠳᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ 5.5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 23 ᠴᠠᠬ 17 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠲᠤ ᠬᠤᠧᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 5.6 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 24.25 ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ 121.81 ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠰᠠᠶᠢ 10 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 2 ᠴᠠᠬ 19 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠲᠤ᠂ ᠬᠤᠧᠠ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠹᠦ᠋ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 5.5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 23.26 ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ121.3 ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ18.2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 
 

台湾花莲8小时连续地震20余次

新华社台北4月28日电 (记者陈键兴、李来房)据台湾气象部门报告,27日23时17分至28日7时47分,花莲区域连续发生20余次地震,其中里氏5.6级和5.5级地震各1次。所幸,目前尚无灾情传出。

据报告,27日23时17分,花莲近海发生里氏5.6级地震,震中位于北纬24.25度、东经121.81度,震源深度仅10公里。28日2时19分,花莲县富里乡境内发生里氏5.5级地震,震中位于北纬23.26度、东经121.3度,震源深度18.2公里。

两次较大震级地震发生时,记者所处的台北市区有震感,大楼内感到明显持续摇晃。

 
 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .