ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠰᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 兴安盟乌兰浩特兴国家电制冷维修部

ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠰᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂

ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠰᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ 18204811720

兴安盟乌兰浩特兴国家电制冷维修部

兴安盟乌兰浩特兴国家电制冷维修部 服务特色:专业上门维修服务 提供服务:中央空调维修 冰箱维修 电视机维修 空调移机 空调维修 空调清洗 洗衣机维修 热水器维修冷库安装/维修 地  址:兴安-乌兰浩特 兴安盟乌兰浩特王府花园 联系电话:18204811720
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .