ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ···2016年3月中国游客海外奢侈品消费同比下跌24%

 
 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠭ᠍ᠸᠯᠤᠪᠤᠤ ᠪᠦᠯᠦ᠋ᠧ(GlobalBlue)  ᠤ᠋ᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 24% ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂

2010 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠠᠨᠭᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

2016年3月中国游客海外奢侈品消费同比下跌24%

根据全球海外旅行购物退税公司环球蓝联(Global Blue)上周五(4月15日)公布的数据,

3月份中国海外游客的奢侈品消费额自从 2010年以来首次出现下滑。

这也让今年 3月成为了有史以来奢侈品行业游客消费表现最差的月份之一。

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .