ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ···全国竞走大奖赛:内蒙古摘得2金

 

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠ  ᠳᠤ ᠨᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 2 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2 ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2 ᠵᠠᠰ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠼᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠡ᠂

ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠬᠦᠢᠵᠸᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ 15 ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 2 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2 ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 2 ᠵᠠᠰ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃

全国竞走大奖赛:内蒙古摘得2金

近日,2016国际田联竞走挑战赛暨全国竞走大奖赛在江苏太仓落幕,内蒙古运动员夺得2金2银2铜。

据了解,本次比赛共2天,来自北京、贵州、黑龙江等15支代表队百余名运动员参赛。

通过激烈比拼,内蒙古选手张尧和张洪亮分别以40分53秒和40分56秒的成绩夺得男子国少16~17组10公里竞走冠亚军,许皓以41分12秒夺得男子少年组10公里竞走冠军,白力嘎以40分47秒夺得男子青年组10公里竞走亚军,李威宏以22分47秒夺得男子国少14~15组5公里竞走铜牌,张明凯2小时22分10秒夺得男子青年组30公里竞走铜牌。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .