ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠧᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ···徒步到达北极点

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠧᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠧᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠴᠤᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 6 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 14᠄00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ 《7+2》ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ 7 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠴᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ 2 ᠳᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠳᠡᠬᠢ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠤᠰ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

徒步到达北极点

中国地质大学(武汉)登山队6名队员于当地时间4月24日14时徒步到达北极点,顺利完成其“7+2”(攀登七大洲最高峰和南北极徒步)计划第七站,预计年内将完成全部挑战计划。

图为队员次仁旦达(左)和德庆欧珠在北极点展示国旗。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .