ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ大师赛林丹六度封王

 

ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ 2:0 ᠪᠠᠷ ᠴᠧᠨ ᠯᠥᠩ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

大师赛林丹六度封王

2016年世界羽联黄金大奖赛中国大师赛落下帷幕,中国队收获四项冠军。林丹在男单决赛中2:0战胜队友谌龙,第6次夺得中国大师赛冠军。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .