ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨᠧᠢᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ···里约奥运女足抽签出炉 中国巴西女足上演揭幕战

 
 

ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨᠧᠢᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨᠧᠢᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ E ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

里约奥运女足抽签出炉 中国巴西女足上演揭幕战

近日,里约奥运会女足抽签仪式在巴西马拉卡纳体育场进行。中国女足与东道主巴西队、瑞典队和南非队同处E组。巴西当地时间8月3日,中国女足将与巴西女足上演奥运女足揭幕战。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .