ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 8 ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠺᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠨᠢᠶᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ·· 巴塞罗那8-0狂胜拉科

 
 

ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 8 ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠺᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠨᠢᠶᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠪᠡ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 02:00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2015/16 ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 34 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 8 ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠺᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠨᠢᠶᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ᠰᠦᠶᠠᠷᠸᠢᠰ 4 ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ 3 ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠂

ᠮᠸᠢᠢᠰᠢ ᠨᠸᠢᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

巴塞罗那8-0狂胜拉科

北京时间4月21日凌晨2点整,2015-16赛季西甲联赛第34轮的一场比赛在里亚索球场展开角逐,巴塞罗那客场挑战拉科鲁尼亚。

上半场第10分钟,苏亚 雷斯先拔头筹。第23分钟,苏亚雷斯扩大比分。

下半场第46分钟,拉基蒂奇再次扩大比分。

第52分钟,苏亚雷斯捅射破门。第63分钟, 苏亚雷斯再次进球。

第72分钟,梅西推射破门。第78分钟,巴尔特拉破门。第80分钟,内马尔破门。

最终全场比赛结束,巴塞罗那在客场8-0狂胜拉科鲁尼亚,苏亚雷斯独中四元也送出了三次助攻,梅西两传一射,拉基蒂奇传射。

积分榜方面,巴萨目前积79分继续领跑。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .