ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ··· 内蒙古夺得全国女拳锦标赛4金1铜

 

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 4ᠠᠯᠲᠠ 1 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ 

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠ 3᠄0  ᠢᠶᠠᠷ 60ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠨ᠂ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠧᠢ ᠮᠦᠨ  3᠄0 ᠢᠶᠠᠷ 69ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢ 3᠄0  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ᠵᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠩ 51 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 38ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠳ 10ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

内蒙古夺得全国女拳锦标赛4金1铜

据了解,6天的比赛吸引了来自全国的38支代表队参加10个级别的争夺。

经过激烈角逐,内蒙古选手马建霞以3∶0完胜对手夺得60公斤级冠军,王冬梅同样以3∶0战胜对手夺得69公斤级冠军,世锦赛冠军杨晓丽3:0轻取黑龙江队的汪丽娜摘得冠军。

在2016年里约奥运会亚大区资格赛上取得直通里约奥运会入场券的内蒙古选手李倩因备战里约奥运会,没有参加本次锦标赛,计本次锦标赛各相应级别并列第一名。

另外,赵丹丹获得51公斤级铜牌。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .