ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ 鲜花装点天安门广场

 
 

ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ

《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 》 ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ 4ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

鲜花装点天安门广场

“五一”国际劳动节临近,北京市园林部门在天安门广场东西两侧布置巨型花球和花柱,并摆设了造型鲜花和绿植,供市民和游人观赏。

“五一”国际劳动节临近,北京市园林部门在天安门广场东西两侧布置巨型花球和花柱,并摆设了造型鲜花和绿植,供市民和游人观赏。新华社记者李欣 摄

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .