ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ᠎ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ······鄂尔多斯市:专业婚礼主持,活动庆典主持·····

 
 

鄂尔多斯市: 专业婚礼主持,活动庆典主持

鄂尔多斯市: 专业婚礼主持,活动庆典主持
价 格:600元
服务区域:东胜
类 别:司仪督导
联 系 人:赵先生
咨询商家:18047770180

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .