《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠳ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠪᠠ内蒙古人民出版社 “阿拉坦汗与土默特” 近日发行

 
 
 

《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠳ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠪᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠳ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 40 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠌᠂ 360 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠴᠢ᠂ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠯᠦᠩ(张继龙)ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ 5 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠂ 4000ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠷ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠳ》 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 
 

内蒙古人民出版社 “阿拉坦汗与土默特” 近日发行

由内蒙古人民出版社出版的《阿勒坦汗与土默特》一书于近日开始在呼和浩特新华书店发行,全书共40余万字,照片360多幅,是全面系统研究阿勒坦汗和土默特的专著。
  阿勒坦汗是蒙古右翼和土默特部的首领,16世纪中国北方历史上具有重大影响的政治人物。他开发农业,修建城市,倡导定居,引进藏传佛教,对蒙古民族的发展有着广泛和深远的影响。为撰写此书,作者张继龙研究大量史料,行程5万多公里实地考察,拍摄照片4000多张。本书全面系统地记述了阿勒坦汗与土默特的重大历史事件。在认真研读了前人的研究成果后,根据自己的研究和实地考察考证,张继龙提出了史学界长期争论的土默特来源是阿勒坦汗的“十二土默”形成后的部落集团称呼,是表示万户、国家、领地很多的意思,而并非是单独的部落称呼。
  本书作者本着对历史负责的态度,全面订正了一些著作中存在的谬误,为土默特蒙古史的深入研究提供了翔实的资料和可资借鉴的经验。(记者 奥妮莎)

 
 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .