ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ···新华大街地铁1号线站点管线迁改18日开工

 

ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ 18 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 30ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 35ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 70 ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

新华大街地铁1号线站点管线迁改18日开工

4月18日,呼和浩特市新华大街火车东客站、人民会堂站、新华广场站、回民区政府站管线迁改工程将正式开始施工,其中火车东客站、人民会堂站工期为30天,回民区政府站工期为35天,新华广场站工期70天。

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .