ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ 茶水煮饭有益健康

 
 

ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ

ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

1. ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠦᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠬᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠳᠡᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

2. ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

3. ᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠬᠡᠬᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠨᠨᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠬᠡᠬᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

4. ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠥᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃

5. ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠹᠯᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠹᠯᠤᠷᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠥ᠂ ᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠢᠨᠭᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠱᠦᠬᠦᠵᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ︔ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠷᠠᠢ᠃

茶水煮饭有益健康

茶叶具有多种功效,在这里向大家推荐茶水煮米饭。茶水煮的米饭有如下好处:

1、可以增强微血管的韧性,防止微血管壁破裂而出血。茶多酚是茶叶中的主要物质,茶多酚可以降低血胆固醇,抑制动脉粥样硬化。中老年人常吃茶水米饭,可软化血管,降低血脂,防治心血管病。

2、预防中风。脑中风的原因之一,是人体内生成过氧化脂质,从而使血管壁失去了弹性,而茶水中的单宁酸,正好有遏制过氧化脂质生成的作用,因此能有效地预防中风。

3、具有防癌作用。在37℃的温度和适当酸度的情况下,食物极易生成能致癌的亚硝胺,而茶水煮饭可以有效地防止亚硝胺的形成,从而达到防治消化道肿瘤的目的。

4、预防牙齿疾病。茶叶所含氟化物,是牙本质中不可缺少的重要物质。如能不断地有少量氟浸入牙组织,便能增强牙齿的坚韧性和抗酸能力,防止龋齿发生。

茶水烧饭的方法:先将茶叶1~3克,用500~1000克开水浸泡4~9分钟,取一小块洁净的纱布,将茶水过滤去渣后待用(隔夜茶水不宜用);再将米放入锅中,洗净,然后把茶水倒入饭锅中,使之高出米面3厘米左右,煮熟即可食用。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .