2018ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ···2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛抽签仪式在吉隆坡举行

 
 

2018ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 12ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠺᠦᠸᠠᠯᠠ ᠯᠦᠮᠫᠦᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

2018ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 12ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠺᠦᠸᠠᠯᠠ ᠯᠦᠮᠫᠦᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 15ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠢᠵᠦ 12ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠨᠭᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠢᠷᠠᠨ᠂ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠽᠪᠸ᠋ᠺᠰᠲᠠᠨ᠂ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

4月12日下午,2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛抽签仪式在吉隆坡举行

凰体育讯 4月12日下午,2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛抽签仪式在吉隆坡举行。时隔15年重回12强的中国队与伊朗、韩国、乌兹别克斯坦、卡塔尔和叙利亚分在一组。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .