ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠯᠤ ᠶᠠ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠢ》大自然的杰作——“万年冰洞”

 
 

ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ︱ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠯᠤ ᠶᠠ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠢ》

ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠩ ᠡᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠤ ᠶᠠ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠮᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠭᠧᠦ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠢ 《ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠢ 》 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠨᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ 4 ᠡᠴᠡ 10 ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠬᠠᠢᠯᠳᠠᠭ  ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠵᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠡᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ  ᠴᠦ ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

芦芽山“万年冰洞” 大自然“鬼斧神工”显神奇

4月9日电(白鸿滨)山西省宁武县芦芽山麻地沟村东,海拔2300米处,这里有着目前国内发现的最大冰洞,当地人叫他“万年冰洞”。

芦芽山“万年冰洞”深100多米,一年四季洞内温度在零下4到10摄氏度,寒冷无比,积冰常年不化,与洞外形成截然不同的两个世界。当洞外鸟语花香之时,冰洞内却依然是寒气逼人。在洞内冰笋、冰柱、冰锥、冰葡萄等千姿百态,形状各异的美景奇观随处可见。(来源:重庆晨报)

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .