ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ 1᠄1··· 中国女足战平哥斯达黎加女足

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ 1᠄1ᠺᠦᠰᠲᠠᠷᠢᠺᠡ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠨᠭᠴᠡᠯᠳᠡᠪᠡ 

4ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᡂᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠸᠠᠩ ᠱᠦᠸᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ 1᠄1 ᠺᠦᠰᠲᠠᠷᠢᠺᠡ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠨᠭᠴᠡᠯᠳᠡᠪᠡ ᠃

中国女足战平哥斯达黎加女足

4月11日,中国队球员王霜在比赛中主罚点球。当日,在云南省曲靖市举行的中国足协中国之队国际足球友谊赛上,中国女足以1比1战平哥斯达黎加女足。n

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .