ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ···东乌旗租售种牛···

 

ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠧᠩ ᠱᠧᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2——3ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠸᠨᠲ᠋ᠷ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠂

ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15804794111 /15047943978

ᠸᠢᠴᠠᠲ᠋ :15804794111 /13947998217

东乌旗租售种牛

东乌旗蒙盛种牛基地长期大量出租,出售2--3岁《西门塔尔种公牛》、《牤牛》、《签订合同保质量》、《一次性买种牛年年可以来此地调换使用》、《本地购买者免费送货》。

种牛价格合理!《每头种牛都上了保险》、《只有你想不到的没有我们做不到的服务》。

联系电话:15804794111 ,15047943978

微信号:15804794111 ,13947998217

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .