ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ···全国男子曲棍球甲级联赛 内蒙古队夺冠

 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

2016 ᠤᠨ  ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦ᠋ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ 6 ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠡᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠶᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠶᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠨᠰᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ  ᠢ 7᠄1 ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ 9 ᠪᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

全国男子曲棍球甲级联赛 内蒙古队夺冠

近日2016年全国男子曲棍球甲级联赛在江苏省武进区曲棍球基地举行。比赛采用世界联赛普遍使用的第一阶段分组赛和第二阶段复赛加排名赛的赛制,共有来自北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、广东、四川、甘肃的9支队伍参加比赛。内蒙古代表队一路过关斩将,以6场比赛全胜的战绩与甘肃队在决赛中相会,最终以7:1战胜甘肃队,获得全国男子曲棍球甲级联赛冠军。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .