100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠤᠳ百年前明信片上的“封面女郎” 展现穿越时空的美

 
 
 

100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠤᠳ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠸᠲ ᠪᠤᠯᠬᠤ boredpanda ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠰᠢᠬ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ McDonald's ᠪᠠ Starbucks ᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ LV᠂ Chanel ᠵ᠋ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠨᠭᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤ1900 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ 1910 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ 100 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠤᠷᠠᠨᠭᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠴᠤᠬᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

 

百年前明信片上的“封面女郎” 展现穿越时空的美

美国网站boredpanda近日报道称,全球化不仅改变了我们做生意的方式,对于我们的审美观也产生了影响。就像现在全球每个角落都是麦当劳和星巴克,很难再看到有特色的当地餐馆一样,我们的穿衣打扮在全球化大背景下也被同化了。我们都喜欢LV,都喜欢香奈儿。然而在大众传播产生以前,尤其是电视普及以前,全球对于美的看法是有区别的。

报道盘点了1900至1910年的明信片,找出了100多年前全球各地不同风格的美人。他们或胖或瘦,或温柔婉约,或英姿飒爽,各有特色,但是个个惊艳。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .