ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ著名油画家贡其格

 
 

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ

ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2014 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ》 ᠪᠠ ᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ》 ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ᠄ 《50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ ᠪᠠ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠡᠭ) ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠩ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠭᠡᠲᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ 《ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠬ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

1939 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠳ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠶᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠄ 《 ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢᠢᠳ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠵᠠᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ》᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠢ 3 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ 5 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠢᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ 7 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠰᠠᠴᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠡᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠦ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠰᠠᠴᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠨᠲᠸᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ 《ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠠᠬᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ》ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ 《ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ 1956 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ) ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡ ᠬᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠸᠧᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠸᠧᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ 《ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ》 ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠸᠧᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠡᠲᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠮᠦᠨᠭᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠡᠤ ᠮᠧᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《老翁》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1957 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤᠢ》 ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ

1960 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ 21 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ 1964 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ 《ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ ᠪᠡ ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠡᠭ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ》 《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 《ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

1971 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠠᠳᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠳᠤ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 《ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ 2000 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠤ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠸᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ 1974 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 1975 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

1979 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠠᠴᠠ 1981 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠢ ᠨᠦᠸᠧ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠾᠧ ᠭᠦᠢ ᠼᠢ (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ ᠴᠧ) ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃

20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ 《 ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ》 ᠪᠠ 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1980 ᠤᠨ ᠪᠠ 1981 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ 45 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《 ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ》 ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ 1981 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠄ ᠰᠤᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ ᠬᠡᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠵᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠤᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠬᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ

《ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ》 《ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1990 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠲᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠡ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠭᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ 《ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ 1982 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ — 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ 《 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤ》 《ᠭᠦᠢ ᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》 ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠱᠦᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ》 《ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ》 《ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》 ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ》 《ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠡᠪᠤᠭᠡᠨ》 ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 《ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠡᠭᠵᠦ》 ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 《ᠬᠠᠪᠤᠷ》 ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 《ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ 《ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ》 ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ》 ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ 《ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ》 ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠵᠤ᠄ 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 《ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ》 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ 《 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ》ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠮᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1991 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1992 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠯᠤᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤ》 ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠲᠤᠰᠪᠠ᠃

2000 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠄ 《ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠱᠦᠯᠳᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

《ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠨᠴᠤᠬ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤ᠃ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠤᠨᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠪᠢᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠮᠦᠨ᠃》 ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ 16 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ》 ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 他是我国著名油画家,他唯美的色彩搭配,令他的画作展现出灵动超然之美。他在国内以及日本、美国等地,创作了大量精湛的油画作品,民族情,故乡情,是他一辈子画不完的主题—

         从草原走向世界的油画大师

  本报记者 赵曦

第一次见到官其格是2014年10月9日,在草原英雄小姐妹50年分享活动上。官其格专程从美国飞回来,把一幅新画的《草原英雄小姐妹》油画和一幅水墨画《骏马》赠送给龙梅、玉荣,他异常激动:“50年前,我听说草原英雄小姐妹的故事后,按捺不住内心的激动,画出了油画《龙梅和玉荣》,但我一直没有机会和龙梅、玉荣见面,时隔50年了,这次飞回祖国,为的就是见见这姐妹俩。”官其格,这位旅居美国的海外游子,家乡的事情时时牵动着他的心。他说:“我是大草原的儿子,无论走到哪里,思念家乡的情愫都在血液中流淌,这种思乡之情随着年龄的增长而愈发浓烈。”

官其格是我国著名油画家,现任国际美术家协会执行主席。这些年,他在国内以及日本、美国等地,创作了大量精湛的油画作品,举办了各种油画、壁画展,获得国内外多项大奖。他的油画,让人感受到的是唯美的色彩搭配,他对色彩的驾驭,令他的画作展现出灵动超然之美。透过油画色彩感悟其背后深层的精神内涵,或是艺术家一种包容、良善的心底世界……

          姐姐是色彩启蒙老师

1939年,官其格出生于内蒙古通辽市(原哲里木盟)扎鲁特草原。在官其格眼中,扎鲁特草原是一个充满梦幻的天堂,昼夜天空变幻多彩,草原景色美不胜收,绝美的大自然培养了官其格唯美浪漫的个性:“我的艺术灵感从大草原、森林、无数的小溪中得到滋养。在那里,有矫健飞奔的骏马、忠诚的猎狗、可爱的绵羊、和善的牛群、灵动的飞鸟……如此的野生物在大草原上任性自由地生长,由此也培育了我追求自由的艺术天性。”

官其格3岁时母亲去世,5岁时父亲撒手人寰,幼时的教育主要由哥哥和姐姐负担。姐姐有着精湛的刺绣手艺,五彩的丝线在她巧手的搭配下,绣成了各种美丽的图案。“潜移默化中,姐姐其实就是我的色彩启蒙老师。”官其格兴奋之情溢于言表,“那时候,家中还算富裕,养着牛羊,每天姐姐将煮好的羊肉或羊骨头给我,然后我就看着姐姐在家做家务,配线、绣花,温暖的阳光透过窗子,丝线在姐姐手上飞转,那是最美妙的时光。”

7岁的官其格上小学了,他每门功课都很优秀。那个时候,学校没有图画本,孩子们写作业或所用的绘画本就是一块抹了山杏仁油后再撒上一层银白色草木灰的木板,孩子们用木棍写完画完后,擦掉痕迹,再抹油再撒草木灰再写再画。官其格对绘画痴迷地热爱,他经常是看到什么画什么,到了四五年级,他的绘画天赋已经从众多的孩子中脱颖而出,想画什么就能画出什么。他成了两个班级的板报制作人,板报生涯一直延续到小学毕业。

初中,官其格可以用铅笔、水彩画画儿了,每到星期天,其他同学都在疯玩的时候,正是他绘画的时光,经常是一个馒头,再加一杯白开水,就是一天。他用铅笔画了上百张素描。“素描的主题就是我童年的生活,草原、蒙古包、羊群、马儿,我一直这样认为,这个阶段的素描,为我今后的绘画生涯奠定了坚实的基础。”官其格说。

          创作《龙梅和玉荣》油画

官其格特别自信,他说:“我努力掌握着自己的命运。”1956年,他以优异的成绩完成初中学业,并被保送到内蒙古师院(内蒙古师范大学前身)学习蒙古文。他想去北京学画画儿,就写信给在中央美术学院油画系专修班的哥哥官布。哥哥让他把作品拿来试试。随后,哥哥带着他见到了时任中央美术学院附中校长的丁井文,丁井文看了官其格的素描后,评价是:生动活泼,特征掌握得好。

但是有了丁先生的肯定,官其格还不能够去中央美院附中上学,因为他不懂汉语,无法到附中上学。为了攻克语言关,哥哥给他报了北京宣武门汉语补习班。刚开始特别难,如“老翁”是什么意思他都不懂,老师不厌其烦,告诉他老翁就是长胡子的老年男子,依然听不懂,就用笔边画边和老师沟通,终于豁然开朗。但官其格有着极高的语言天赋,加之他的勤奋,一年后,他的汉语学得非常棒,作文经常是范文。1957年,他如愿被中央美术学院附属中学录取,期间创作的油画《白桦林》,被内蒙古博物馆收藏。

1960年,21岁的官其格以优异的成绩考取了中央美术学院油画系第二工作室。毕业前夕,就是1964年,他被龙梅、玉荣的英雄壮举所感动,他要用画笔为内蒙古草原英雄小姐妹描绘一幅赞歌图。经过一个礼拜的创作,《龙梅和玉荣》油画出炉,在中国美术馆展出,并在《美术》《人民日报》《文汇报》等刊物上发表。

          像疯子一样喜欢上壁画

1971年,官其格被分配在内蒙古博物馆工作。那年,考古学家在和林格尔附近发现了东汉墓,墓地中有着濒临毁灭的壁画,为了给这些珍贵的文物留下资料,馆里决定安排人员来研究临摹这些壁画。官其格荣幸地被选中。从此的3年中,他就在和林格尔一号墓里精心研究已经有2000多年历史的汉墓壁画,并绞尽脑汁复原,想方设法理解并完美临摹这些壁画。

一号墓在地下几米深的地方,他独自点着蜡烛在里面工作,墓穴外有个当地老人在等他,每天工作结束时帮助他爬出洞口,如果有意外老人会向别人求救。“临摹这些壁画,我就是向先辈画家学习绘画技法,仿佛与2000年的先辈对话,这让我像疯子一样喜欢上了壁画。”官其格这样叙述当年的心境。

因为拯救这些珍贵的东汉壁画,使官其格成为既受过专业教育又精通汉朝壁画绘画技法的专家。完成壁画的临摹后,这些宝贵的临摹作品被故宫博物馆、中国历史博物馆、内蒙古博物馆以及上海博物馆收藏。官其格也于1974年至1975年间,作为常驻专家被派往故宫博物院。

1979年夏天至1981年夏天,官其格和中央美术学院古代中国艺术研究者金维诺教授开始在敦煌和龟兹(现为库车)石窟对中国古代佛教艺术壁画绘画和敦煌壁画艺术项目进行研究,这时候,他在新疆对色彩和丝绸之路的美丽产生了强烈兴趣,进入了另一个发展和创作的特殊时期。

官其格感动于南北朝和唐朝中国佛教壁画绘画达到鼎盛时期的艺术之美,他潜心研究这些中国千年佛教壁画,吸收其中的技艺精髓,将汉朝壁画和中国古代佛教壁画绘画融入到他的艺术风格之中,使他的油画自由舒展、出神入化,与自然万物和谐统一。

          升华在“丝绸之路”

20世纪80年代,艺术的滋养已经深入官其格的灵魂,佛教文化、中国传统文化、民族风情等艺术元素被他用色彩表现得自然和谐,运用得炉火纯青。这个时期,他的代表作主要是《敦煌飞天图》和《丝绸之路》油画系列。

1980年和1981年夏天,官其格扛着画具再次来到新疆,不仅是为了继续研究中国古代佛教壁画,更重要的是来绘制这里传奇的灵魂。他疯狂创作,画了近100幅作品。

在那里,官其格顶着45摄氏度的高温,凭着对色彩的娴熟把握捕捉住沙漠的光线变化,展示出千年古道的神秘。《憧憬》油画就是他1981年在新疆伊犁绘就的。油画诗意地展示着一位新疆姑娘的美好憧憬:一位身材修长、面容清丽的长发姑娘头扎乳白色头巾,身着洁白长袍,外罩深绿色坎肩静坐草地上,双目微合,她的旁边是洁白中透着青蓝色泽的蒙古包,袅袅蓝烟,渐渐飘散,远方的河流曲曲折折……这只是官其格这一时期的一幅作品,他们记录了个性鲜明的新疆人民和景物,充分展示了他们丰富的情感和生活。

“我在新疆看到的、绘制的是一束新的光线。”官其格通过几个月的创作,或采用光影反射方法,或采用现实主义写法,或是通过透视法产生多层次的现实和抽象的空间感,绘制成了丝绸之路系列作品的精品画作,其中《哈萨克女神》和《小羊羔》等几幅大型油画,进入了他对色彩综合把握的新阶段。

此时的作品超出了官其格之前的艺术成就。《小羊羔》获得全国民族画展佳作奖。1982年,官其格在中国美术馆举办第一个也是唯一一个个人画展—“丝绸之路”油画展,好评如潮,很多作品还被日本收藏家购买。

上世纪80年代是官其格创作生涯的辉煌时期,他的画作开始走出国门走向世界。《佛与鹿》(《龟兹少女》)是官其格第一次对中国古代佛教绘画精华进行再创作。油画《雪莲》《老人》《哈萨克姑娘》赴日本展,油画《湖边》《维吾尔老汉》赴非洲展,《猎人与公主》赴意大利展,《春》参加中国美术馆收藏作品展,《古老的歌》在日本《艺术公论》上发表,被评为中国实力派油画家。油画《天山雪莲》获全国民族画展金奖,并赴日本举办了官其格丝绸之路油画、壁画全日本巡回展。这一时期,他在日本名古屋、本成寺完成了大型壁画《敦煌飞天图》的创作。

日本知名艺术评论家及作家司马辽太郎受到官其格的中国汉朝艺术和佛教艺术作品的震撼,评价说:“这位来自中国内蒙古大草原的艺术家,他的心灵得到大草原梦幻般生活的滋养,他是古代敦煌艺术家的精神继承者。”

           徜徉在绿色梦境里

官其格的画作用笔轻松率意,自然如行云流水,于清新旷远中抒写着古雅风姿。品其画作,还可以看出他在传递着中国古代“灿烂至极归于平淡”的意境。20世纪90年代,他的作品既有浓郁的中国文化情结,又有西方的绘画元素。《绿色梦》系列就是他的油画力作之一。

《天马西行》《西域乐舞》《走西天》等作品是《绿色梦》油画系列中的经典,作品中融中国传统神话的文化底蕴,让画作表现得更为厚重、唯美。

1991年春,官其格赴美举办第一个个人画展。1992年,官其格以特殊人才取得了美国绿卡,定居洛杉矶。作品《少女和鹿》参加美国艺术家作品大展,获得银奖。他随后在中国、日本的多次展览中,奖项如雪片般飞来。

官其格,也是一位浪漫主义的梦想践行者。2000年,他创作的《观音普渡众生》《白桦少女》是他思想和心路历程的抒情写意,艺术从具象到抽象境界的升华。他说:“白桦林少女,观音菩萨,具象的不是特指佛像,旨在表现关心关怀,追求善良和美好,是艺术形象的升华。”

           画不完的乡情主题

“草原文化在我心灵中根深蒂固,汉代的壁画是汉文化的精品,西方文化的新元素,熟稔地运用融汇在我的艺术作品中。我的艺术宗旨就是贯彻接纳包容,不是学院派的固化的模式,艺术需要深切感受而不是模仿。”官其格这样认为。

“在艺术生涯中,乡情元素是我在探索中激励创作的源泉。民族情,故乡情,是我一辈子画不完的主题。”官其格娓娓叙述:“我画了一辈子草原夜色,草原夜色作品是我生活经历体验的提升。我家乡的夜晚是真正的美好。宁静的夜晚,草原上的月亮特别的大、亮、离人很近。我听得到牛的喘气声,狼的嚎叫,我画出的草原夜色之美,不需要用夸张,是浪漫主义的写实。”他不断地创作具有蒙古族元素的作品,上世纪80年代创作的《草原红花》等16幅油画被人民美术出版社出版,90年代创作的《蒙古草原》油画参加中国油画展。

官其格认为:作为艺术家,应该积极传承民族艺术的真善美,反映自然主义的美。作为艺术家更应该关心生活,见识广博,将人生阅历反映在艺术作品中,对世人有教育作用。艺术作品的主线就是用真诚的心灵,善良的心对待艺术。

                 (图片除署名外由官其格提供)

                  作者:图片除署名外由官其格提供

 
 
Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .