Master piece x J.Kim—ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠMaster piece x J.Kim今年春夏系列

 

Master piece x J.Kim—ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠷᠦ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

Master piece x J.Kim今年春夏系列

从韩国传统服饰文化汲取灵感,结合现代化时装特点,韩国同名设计师品牌J.Kim以她的设计手法,呈现出这个非常有意思的春夏系列女装。

束腰、大轮廓、装饰下摆等,都是韩国传统服饰的特征,设计师J.Kim在此基础上,加入了吊带、紧身、牛仔、印花等流行元素,以最佳的版型设计,凸显出女性婀娜多姿的身材。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .