《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ《成吉思汗》将要在蒙古国被翻拍 万众瞩目 必成历史巨作

 
 
 

《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 500 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 20 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ 400 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠪᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ 2004 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢᠴᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠢ ᠲᠦᠪ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠰᠤᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠨᠢ 8 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ 6000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ 2012 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠤᠳᠤᠨ》 ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠳᠡᠢ ᠠᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠠᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 
 

《成吉思汗》将要在蒙古国被翻拍 万众瞩目 必成历史巨作

据蒙古国方面消息,《一代天骄·成吉思汗》将要翻拍成新连续剧。取景地点在蒙古国;近日,剧组方面派高管人士去蒙古国与有关人士就相关事宜进行协商。此连续剧预算高达500万美元,其中我国政府将会支付20%的费用,而剩下的400万美元将会被众多投资商赞助。

多年前,中国就已经拍摄了一部长达50集的连续剧《一代天骄·成吉思汗》。其中饰演圣主成吉思汗的演员巴森扎布为国家一级演员,近日,蒙古国总统下令向演员巴森扎布授予“北极星”勋章的消息成为炙热的话题。历来,有关圣主成吉思汗的精美影视剧有诸多部,但是为何没有一部是我们蒙古人自己拍摄的呢?这一问题值得我们每一个蒙古人深思。

总而言之,为伟大圣主拍的电视剧取景地点已经定在了蒙古国肯特省的一个苏木。但是,蒙古国方面还没有具体了解到电视剧历史重塑真实程度,因此,剧组方面承诺尽快将剧本发给蒙古国方面。

在此之前,由俄罗斯著名编剧执笔的《大蒙古国》被翻拍成电影时,就与届时的政府官员面见协商过此事,不过因为蒙古国不愿意将土地出租,最终没有达成协议,因此也失去了一笔可观的收入。后来,剧组方面与哈萨克斯坦的政府达成协议,将电影《大蒙古国》的取景地点选在了哈萨克斯坦。

如今,伟大圣主将要在蒙古国被重塑、在更纯粹的蒙古文化、蒙古景色中翻拍,这必将成为一部历史巨作,新版《一代天骄·成吉思汗》让我们期待。

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .