ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ··· 我区两名竞走运动员入选国家队备战奥运会

 
 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ

3 ᠰᠠᠷ ᠠ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ  ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠸᠨ᠋ᠸᠢᠢᠷᠦ᠋(Rio de Janeiro) ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ 3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 14  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 14 ᠡᠴᠡ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 1 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠡᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠨ  ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠢᠤᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

 
 

我区两名竞走运动员入选国家队备战奥运会

记者昨日从内蒙古体育局了解到,为备战2016年里约奥运会,国家体育总局田径项目管理中心决定于3月14日组织竞走项目重点运动员集训。内蒙古两名运动员入选。

据了解,本次集训时间为3月14日~8月1日,运动员将在北京奥体中心、秦皇岛训练基地、青海多巴高原训练基地、长白山训练基地、丽江高原训练基地、大连进行集训。其中,内蒙古运动员杨家玉成功入选,她在之前举行的全国竞走大奖赛暨奥运会选拔赛的比赛中夺得了第三名。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .