《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠁“草原丝绸之路”画作在港上市 艺术品交易插上网络“翅膀”

 
 
 

《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠩ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠧᠲ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ) 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠩ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 40 ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ (35 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ 5 ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ 5 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ) 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠴ᠊ · ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠮᠢᠳ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠴ᠊ · ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠮᠢᠳ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠨᠢ 150 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃

 
 

“草原丝绸之路”画作在港上市 艺术品交易插上网络“翅膀”

3月17日,蒙古国10位画家的“草原丝绸之路”系列作品在香港大公文化艺术品产权交易所(以下简称“香港大公文交所”)上市。世界各地的收藏家、投资者可通过这个艺术品电子化交易平台进行交易。

当日上午,上市仪式在香港大公文交所在内蒙古的代理机构大召当代艺术中心举行。本次上市艺术品简称为“丝路”,发售总数量为100万份,其中发售代理商优先购买2万份,向交易商发售98万份。交易期限为10年。

据内蒙古大召当代艺术中心负责人张海波介绍,该中心目前已有40名艺术家,其中中国5位、蒙古国30位、俄罗斯5位,他们均会参与到“草原丝绸之路”系列油画艺术作品的创作中,陆续在香港大公文交所上市。

第一幅上市作品《丝绸之路》的作者——蒙古国著名画家策格木德表示,希望更多蒙古国青年画家的作品,能通过这一形式走向市场。

香港大公文交所负责人肖笛说,“草原丝绸之路”系列作品极具民族地域特色,相信这些作品会很快走向世界。

香港大公文交所主要为艺术品物权、文化版权等各类文化艺术品权益提供交易平台,于2014年在美国上市,是全球首家登陆国际资本市场的艺术品电子化交易平台。

此前,已由内蒙古的文化艺术品在此平台上市交易。2015年5月,由香港大公文交所发售的阿拉善戈壁石“供玺”股票在香港和“供玺”原产地内蒙古阿拉善盟开盘上市,发售总价为220万元,鉴定评估价为500万元。[新华网]

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .