ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ···北京圆明园新添黑天鹅宝宝 萌态十足惹人爱

 
 

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ

2016 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ  ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠮᠪᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠢ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠡᠢ᠃

 

北京圆明园新添黑天鹅宝宝 萌态十足惹人爱

2016年3月14日,北京,在圆明园黑天鹅观赏区,黑天鹅夫妇带着三只新出生的鹅宝宝在湖中游弋觅食,萌态十足,成为春日一道美丽可爱的风景。

据悉,这三只黑天鹅宝宝是于3月10日先后出生的。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .