ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1108 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠪᠡ 蒙古1108峰驼赛刷新世界纪录

 
 

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1108 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6᠂ 7 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ-999》 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 1108 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ 1115 ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 1108 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃《ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠭᠣᠪᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ-999》 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ 1000 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠪᠢᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢᠢᠲᠣᠭᠲᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨᠢᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

蒙古1108峰驼赛刷新世界纪录

蒙古通讯社2016年3月7日讯 之前,蒙古国举办过6002人摔跤大赛和5000人的舞蹈、4279匹马的大赛和10000名骑手骑马列队等大型活动,并载入了吉尼斯记录。那么,这次举办的1108峰骆驼大赛,又增添了一项新的吉尼斯记录。

南戈壁省以其双峰驼数量不仅在蒙古国,乃至全世界名列前茅。今天在南戈壁省达兰扎德盖德市举办的“蒙古骆驼999”活动进行的骆驼赛跑中共有1115峰骆驼参赛,最后到达终点的共有1108峰骆驼,刷新世界纪录,并载入吉尼斯记录。参加“蒙古骆驼999”活动的有来自蒙古国11个省30个县的2000多名牧驼人和1600多峰骆驼。国内外游客共三千多人前来南戈壁省观看了本次活动。这是南戈壁省参加人数最多、观众最多的一次活动。蒙古国家大呼拉尔主席赞.恩赫包勒德、议员D.巴图额尔德尼、粮食与农业部部长R.布尔玛出席了这次历史性活动。

1115峰骆驼赛跑的结果是,南戈壁省夺得了前五名。南戈壁省胡日门县将军巴嘎牧驼人B.巴雅尔吉日格拉的红驼摘得金牌,获7百万图古力克的奖励;与他同属一个巴嘎的牧驼人B.图门巴雅尔的米黄驼夺得银牌,获6百万图古力克的奖励;朝克图敖包县的牧驼人S.额尔德尼纳钦的棕驼夺得铜牌,获5百万图古力克的奖励;该县牧驼人D.阿达尔赛罕的绿驼列居第四,获4百万图古力克的奖励;胡日门县将军巴嘎牧驼人T.达西那木吉拉的青驼列第五名,获3百万图古力克的奖励。其它第六名至前三百名均获不同金额的奖励。另外,所有参赛的骆驼均获得了刷新世界纪录的证书。

正值驼赛刷新世界纪录期间,一峰白色母驼产仔,成为令牧驼人和观众欢欣鼓舞的一大喜事。众人都认为这是蒙古骆驼更加繁殖成群的好兆头。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .