ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷ锡盟苏尼特右旗草场出租

 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷ

ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ6767ᠮᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠭᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠸᠡᠭ ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠡᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15148699821 / 15164954280

锡盟苏尼特右旗草场出租

现有苏尼特右旗朱日和镇(原都仁乌力吉苏木)6767亩草场出租。

暖棚,水井,住房等硬件设备齐全,交通方便。

有意者请致电:15148699821/15164954280。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .