ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ 苏尼特右旗接羔保育开局喜人

 

ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ 258610 ᠲᠥᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ 3717᠂ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯ 254893 ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 99.1%  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠠᠳᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠩᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠪᠡᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠴᠥ ᠲᠥᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠢᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃

( ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠮᠤᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ )

 
 

苏尼特右旗接羔保育开局喜人

苏尼特右旗桑宝力嘎苏木巴彦淖尔嘎查牧民恩和巴雅尔家目前接羔保育110只,成活率为100%。

截至目前,苏尼特右旗共接产仔畜258610头只,其中大畜3717头,小畜254893只,接产仔畜成活率达到99.1%。目前接羔保畜工作正在有序进行,接羔保育工作开局喜人。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .