ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ 4E ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ 鄂尔多斯机场成华北地区首家获得4E许可证的支线机场

 

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ 4E ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ (ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ )ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ 4E ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳᠣᠰ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠥᠬᠥ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ 32 ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ 747 —— 400 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠳᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠥᠭᠴᠥ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠥ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠥ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠥᠡᠭᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠭᠣᠬᠣ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 
 

鄂尔多斯机场成华北地区首家获得4E许可证的支线机场

“这是华北地区首家获得4E许可证的支线机场。”近日,中国民用航空华北地区管理局副局长王繁平在此间表示,鄂尔多斯机场正式升级为4E机场。

目前中国共有32家4E机场,鄂尔多斯周边仅有北京、呼和浩特、西安、太原等地的机场。鄂尔多斯机场成功升至“4E”级机场,将进一步提高地区航空通达能力,对加强鄂尔多斯对外开放、经济合作及旅游业发展具有重要意义。

升级“4E”级机场后,鄂尔多斯机场将能够保障波音747-400型同类及以下机型飞行、为大型飞机提供飞行训练场所、缓解周边机场大型飞机备降压力,为航空公司提供更多的备降场所选择。

至此,鄂尔多斯机场运营大飞机的时代已正式到来。

 
 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .