ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ搭配攻略让你打扮得漂漂亮亮

 

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ

ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠴᠢᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃

ᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕

搭配攻略让你打扮得漂漂亮亮

在春天这个阳光明媚的日子里,少不了出门上街。

各位姑娘们,在出游的时候也要打扮得漂漂亮亮哦!

现在,达人给你送上春季出游的装扮攻略,让你可以美丽出游。

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .