ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ牛口蹄疫预防及治疗的常见方法

 
 

ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

          ● ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ

ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ  ᠳᠤ ᠳᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
1 . ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
2 . ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
3 . ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 《ᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ 》ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
4 . ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ 3% —— 5% ᠵᠢᠨ ᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠳᠤ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ 20%ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠯᠢᠬ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠤᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
5 . ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
6 . ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ A᠂ O ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
7 . ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠵᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
8 . ᠳᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      (ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠭᠦᠦ)

 
 

牛口蹄疫预防及治疗的常见方法

目前,养殖户在饲养牛的过程中,最担心牛患口蹄疫病,因为口蹄疫是一种急性发热性高接触性的传染病。而冬季则是口蹄疫预防和控制的重要季节,如果冬季防治合理得当,就会大大减少春季口蹄疫的发生。那么,冬季应该如何有效地预防和治疗口蹄疫呢?今天启言网就口蹄疫病的预防和常用治疗方法给大家做一个详细的介绍。

一、预防方法

1、免疫是减少口蹄疫病发生的最有效的方法之一,口蹄疫疫苗免疫期一般为半年,所以每隔半年应进行一次口蹄疫免疫注射;

2、最好自繁自养,若是购买则一定要做好检疫工作,防止从疫区购入病牛;

3、牛的生产区和生活区分开。生产区门口设消毒室和消毒池,由专人负责,消毒室内装有紫外线杀菌灯,消毒池内放置2%~3%氢氧化钠药物,每10天更换1次,同时还设置醒目的防疫须知标志;

4、非本场车辆人员不得随意进入牛场内。人员、车辆须经严格消毒后方可进入场区;

5、保持牛场环境卫生,运动场由专人每天清扫,粪便及时清除,经堆积发酵处理;

6、每年春、秋季对全场(食槽、牛床、运动场)进行全面消毒;

7、夏季做好防暑降温、消灭蚊蝇工作;冬季做好防寒保暖工作;

8、每年春、秋季做好结核、布病、口蹄疫疾病检疫工作。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .